නග්ගනවා.. නග්ගනවා… නග්ගනවා…! ආයෙත් විදුලි බිල නග්ගන්නයි යන්නේ! රටේ ජනතාව වැටෙනවා.. වැටෙනවා.. ‌වැටෙනවා..! රටේ නායකයෝ පිටරට යනවා… යනවා.. යනවා..! ඒගොල්ලන්ට කිරි…! ඔයගොල්ලන්ට කැකිරි..! VIDEO I Sri Lanka Latest News

රටේ පාලකයන් බදු බර දිගින් දිගටම වැඩි කරමින් ජන ජීවිත පහත දමා ඇති බව විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය.Sri Lanka Latest News

එහිදී විපක්ෂනායකවරයා කියා සිටියේ රටේ නායකයන් මේ පිළිබද අවධානයක් නොමැතිව රට සවාරි යමින් සිටින බවකි.

Exit mobile version