ආසියාවේ දුප්පත්ම රටවල් 20ට ලංකාවත් දැම්මා! යාහූ වෙබ් අඩවිය ලෝකෙටම කියයි! I Sri Lanka Latest News

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ආසියාවේ දුප්පත්ම රටවල් 20 අතරට ශ්‍රී ලංකාවද ඇතුලත් වී ඇති බව යාහු ෆයිනෑන්ස් වෙබ් අඩවිය පෙන්වා දී ඇත. මැදි ආදායම් ලබන රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වා දුන්නත් ආසියාවේ දුප්පත්ම රටවල් 20 අතරට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලත් වී තිබෙන බව යාහු ෆයිනෑන්ස් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර තිබේ. මෙම ශ්‍රේණිගත … Continue reading ආසියාවේ දුප්පත්ම රටවල් 20ට ලංකාවත් දැම්මා! යාහූ වෙබ් අඩවිය ලෝකෙටම කියයි! I Sri Lanka Latest News