ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් කාරක සභා ඉදිරියේ ප්‍රශ්න කිරීම ගැන නැවත සලකා බලන්න! එංගලන්තයේ හා වේල්සයේ නීතිඥ කවුන්සලයෙන් නිවේදනයක්! VIDEO

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් කාරක සභා ඉදිරියේ ප්‍රශ්න කිරීම ගැන නැවත සලකා බලන ලෙස එංගලන්තයේ හා වේල්සයේ නීතිඥ කවුන්සලය මගින් නිවේදනයක් නිකුත්කොට ඇත.

එය අධිකරණයට කරන අනවශ්‍ය අතපෙවීමක් බවද එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

Exit mobile version